کفپوش اپوکسی,کفپوش صنعتی,کفپوش سالن کارخانه,کفپوش پارکینگ,کفپوش ورزشی,کفپوش انبار و منازل,بتن سخت,بتن ضدسایش,

کاتــــــــــــــــــــالوگ رنــــــــــــــــــگ

Premium WordPress Theme by TrueThemes

کفپوش اپوکسی

epoxy flooring این کفپوش یکی از انواع کفپوشهای اپوکسی مایع بوده و قبل از اجرا  به صورت مایع می باشد ، فرمولاسیون  آن  از مرغوبترین رزینهای اپوکسی  با ساختار آروماتیک و بر پایه بیس فنل A با افزودنیهای خاص وا با کیفیت بسیار بالابوده و پس از خشک شدن پوششی بسیار سخت و مقاوم با استحکام مکانیکی بسیار بالا  بر روی سطح بوجود می آورد  . این کفپوش در رنگهای مختلف و پس از کف سازی مناسب در چند لایه و  معمولا حداکثر تا چهار میلیمتر اجرا میگردد . 798px-Epoxy_prepolymer_chemical_structureIMAG0260-1IMAG0534qom1

Premium WordPress Theme by TrueThemes

مشخصات فنی:

یک گروه  از مهمترین  محصولات کفپوش اپوکسی مایع شرکت فراپویش که در بسیاری از پروژه ها استفاده میگرددگروه  کفپوشهای اپوماکس EPO-MAX به همراه هاردنر پلی آمین آن است ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳـﻪ رزﻳـﻦ اﭘﻮﻛﺴـﻲ مایع ﺑﻴﺴـﻔﻨﻮل (Epoxy Bisphenol A) و ﻫﺎردﻧﺮ ﭘﻠﻲآﻣﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ (Modified Polyamine Hardener) ﺗﻮﻟﻴﺪ و اراﺋـﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. دراﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل از ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ از ﺣـﻼل ﻫـﺎ و رﻗﻴـﻖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎی ﻏﻴـﺮواﻛﻨﺶ ﮔـﺮا (Non Reactive Dilluents) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮕﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﭘﻠﻴﻤﺮی ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ ﺑﺼﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺣﺮارﺗﻲ و اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای ﭘﻮﺷـﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻮده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﺟـﺮای روﻛـﺶ ﺑﺼـﻮرت ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ و ﺑﺪون درز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺿـﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ آن، ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗـﺮﻳﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ cleanroom flooring در اکثر پروژه ها ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. Untitled

Premium WordPress Theme by TrueThemes

مزایا :

یکپارچگی و عدم وجود درز- مقاومت مکانیکی بسیار بالا و افزایش مقاومت و عمر بتن – چسبندگی فوق العاده به سطوح بتنی – تنوع رنگ و خط کشی  – قابلیت ترمیم و تعویض رنگ سریع و آسان- بدون گرد و غبار- عدم جذب آب وروغن- سهولت در شستشو- مقاومت سایشی بسیار بالا- زمان اجرای کوتاه-قابلیت تغییر رنگ سریع و آسان-  زیبائی قابل قبول- مقاومت شیمیایی بالا در برابر اسیدها ،قلیاها، حلال ها ، روغن ها،وزن و ضخامت کم و ناچیز موارد مصرف:

-روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ industrial flooring و بیمارستانی ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر، ﺿﺮﺑﻪ و ﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮار داشته و رفت و آمد دائمی افراد و خودرو وجود داشته باشد. -روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر در ﺳﻄﺢ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. -روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻮردﮔﻲ و آﺳﻴﺐ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎ، بازها، اﻟﻜﻞ ﻫﺎ، روﻏﻦ ﻫﺎ، ﻧﻤﻚ ﻫﺎ، ﺣﻼل ﻫﺎ، ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. -روﻛــﺶ ﺳــﻄﻮح ﺑﻬﺪاﺷــﺘﻲ hospital flooring ﻛــﻪ ﻋــﺪم وﺟــﻮد درز و ﺧﻠــﻞ و ﻓــﺮج و اﻣﻜــﺎن ﮔﻨــﺪزداﺋﻲ وﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن ﺻﺪدرﺻﺪ ﺳﻄﻮح ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. -روﻛﺶ ﺳﻄﻮح ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠـﺎورت ﺟﺮﻳﺎﻧﻬـﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻗﺮارداﺷـﺘﻪ و ﻋـﺎﻳﻖ ﺑـﻮدن ﺳﻄﺢ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مزایای ﻓﻮق , مزایای بسیار دیگر دربسیاری از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺧـﻮدروﻳﻲ و ﻗﻄﻌـ ـﻪﺳــﺎزی، ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﻏــﺬاﻳﻲ، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﺷــﻴﺮ و ﻟﺒﻨﻴــﺎت، ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠــﺎت ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی، ﺻـﻨﺎﻳﻊ داروﺳـﺎزی، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷـﻴﻤﻲ، ﭘﺎﻻﻳﺸـﮕﺎه ﻫـﺎ، ﻧﻴﺮوﮔـﺎه ﻫـﺎ، اﻧﺒﺎرﻫـﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ،ﺻــﻨﺎﻳﻊ ﻫﻮاﭘﻴﻤــﺎﻳﻲ و ﻧﻈــﺎﻣﻲ، اﻧﺒﺎرﻫــﺎی ﻧ ﮕﻬــﺪاری ﻣــﻮاد ﻏــﺬاﻳﻲ، ﻛﺸــﺘﺎرﮔﺎه ﻫــﺎ، ﻣﺮﻏﺪاری ﻫﺎ ، ﮔﺎوداری ﻫﺎ ، ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، اﺗﺎق ﻫﺎی ﺗﻤﻴﺰ(Clean Rooms)، ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺧـﻮن ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری اﺟﺰاءﺑﺪن واﺗﺎق ﻫﺎی اﺳﺘﺮﻳﻞ استفاده میگردد.

hospital flooring-industrial flooring