کفپوش اپوکسی

اپوکسی چیست ؟

ابتدا در این مقاله می خواهیم درباره واژه اﭘﻮﻛﺴﻲ در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ صحبت کنیم ،  ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ اﺗﻢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دو اﺗﻢ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻧﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ. ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوه اﭘﻮﻛﺴﻲ دارای ﻳﻚ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻪ ﻋﻀﻮی ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم آﻟﻔﺎ-اﭘﻮﻛﺴﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. اﻛﺴﻴﺪ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻧﻮع اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.(ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻮع ۴،۱اﭘﻮﻛﺴﻲ و ﻳﺎ۳،۱اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.)

 

کفپوش اپوکسی

ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ رزﻳﻨﻬﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻛﺎرﺑﺮدی، ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﺳﻪ ﻋﻀﻮی دارﻧﺪ. ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص از ﮔﺮوه ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮ ، اﺗﺮ ﻳﺎ آﻣﻴﻦ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻴﺴﻴﺪل۱ ﻳﺎ اﭘﻲ ﻛﻠﺮو ﻫﻴﺪرﻳﻦ.

ﻣﻴﺘﻮان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻟﻜﻮل آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﮔﺮوه آﻟﻔﺎ-اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.(ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻄﻲ ﻳﺎ ﺣﻠﻘﻮی) ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎﻧﺮم ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺎﺳﺨﺖ۲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

۲-ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ رزﻳﻦ 

اوﻟﻴﻦ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ در ﺳﺎل ۱۹۰۹ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺪان روﺳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮﻳﻠﻴﺸﺎو۳ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ،وی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ اوﻟﻔﻴﻨﻬﺎ و ﭘﺮوﻛﺴﻲ ﺑﻨﺰوﻳﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎ را ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﭘﻮﻛﺴﻴﺪ ﻣﻴﺪادﻧﺪ ﮔﺰارش داد. ﺷﺮاد۱ در ﺳﺎل ۱۹۲۷ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اوﻟﻴﻦ ﺗﻼﺷﻬﺎ را ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ رزﻳﻦ ﺗﺠﺎری از اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ آﻏﺎزﻧﻤﻮد. ﻛﻪ در واﻗﻊ اوﻟﻴﻦ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺳﻨﺘﺰی ﺑﻮد. در ﺳﺎل ۱۹۳۶ دﻛﺘﺮ ﻛﺎﺳﺘﺎن۲ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ رزﻳﻦ ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ ذوب ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻛﻬﺮﺑﺎﻳﻲ رﻧﮓ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از واﻛﻨﺶ ﺑﺎ آﻧﻴﺪرﻳﺪﻓﺘﺎﻟﻴﻚ ، ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺨﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ. و در دﻫﻪ ﺑﻴﻦ ۱۹۵۰ ﺗﺎ ۱۹۶۰ ﮔﺮوﻫﻲ از رزﻳﻨﻬﺎی ﺟﺪﻳﺪ اﺗﺮ ﮔﻠﻴﺴﻴﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺗﺠﺎری ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻨﺘﺰ اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ و ﻣﻮاد ﭘﻠﻲ ﻫﻴﺪرﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺲ ﻓﻨﻞ A ﺑﻮدﻧﺪ.ﺳﻴﺒﺎ۳ اوﻟﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه رزﻳﻦ

اﭘﻮﻛﺴﻲ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۶۵ ﺣﺪود ﺻﺪ و ده ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭘﻮﻧﺪ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﻴﺪ و ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻠﻲ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ از واﻛﻨﺶ ﺗﺮاﻛﻤﻲ اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ و ﺑﻴﺲ ﻓﻨﻞA ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

۳-ﺗﻮﻟﻴﺪ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ

رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻣﺎﻳﻊ از واﻛﻨﺶ ﺑﻴﺲ ﻓﻨﻮلA و اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ در ﻣﺠﺎورت ﻳﻚ ﺑﺎز ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻴĤﻳﺪ،ﻣﺮﺣﻠﻪ اول واﻛﻨﺶ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻴﺲ ﻓﻨﻮلA و اﭘﻲ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ ﺷﺪه در ﻣﺠﺎورت ﺑﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ،و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﻴﺪروﻫﺎﻟﻮﮋن زداﻳﻲ ،ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ واﻛﻨﺶ واﺳﻄﻪ ﻛﻠﺮوﻫﻴﺪرﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻘﺪار اﺳﺘﻮﻛﻴﻮﻣﺘﺮی از ﺑﺎز رخ ﻣﻴﺪﻫﺪ، دی ﮔﻠﻴﺴﻴﺪﻳﻞ اﺗﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد.واﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ واﻛﻨﺶ اﺻﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺘﻮی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

۴-ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی وﻳﮋه رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ

ﻋﻠﺖ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ در ﺻﻨﻌﺖ را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮاص آن داﻧﺴﺖ زﻳﺮا رزﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ اﭘﻮﻛﺴﻲ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ دارد و ﺑﺮای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺖ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ ﺧﻮد ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ را از رزﻳﻨﻬﺎی دﻳﮕﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ،ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ و ﻳﺎ آﻛﺮﻳﻠﻴﻚ

اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮد.ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻮع ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ ،ﺧﻮاص ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

 •  وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ: اﻧﺠﺎم ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺮ روی رزﻳﻦ ﻣﺎﻳﻊ اﭘﻮﻛﺴﻲ و ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ را ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﻣﻴﻜﻨﺪ.
 • ﭘﺨﺖ آﺳﺎن: رزﻳﻨﻬﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺳﺮﻳﻊ و آﺳﺎن در ﻳﻚ رﻧﺞ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﺻﺪ و ﭘﻨﺠﺎه درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ ﺧﻮد ، ﺳﺨﺖ و ﭘﺨﺖ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ.
 • ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ:۱ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺧﻮاص اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻃﻲ زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .زﻳﺮا در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ رزﻳﻨﻬﺎ ﻃﻲ واﻛﻨﺶ ﭘﺨﺖ ﻧﻮآراﻳﻲ۲ ﻛﻤﺘﺮی دارد و ﻧﻴﺰ ﻣﻮاد ﻓﺮار ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﭘﺨﺖ آزاد ﻧﻤﻴﺸﻮﻧﺪ.
 • ﻛﺸﺶ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ: ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻋﺎﻟﻲ رزﻳﻨﻬﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﻦ رزﻳﻦ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺗﺮی و ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻫﺎی ﻗﻄﺒﻲ .
 • ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻋﺎﻟﻲ: ﻗﺪرت ﻛﺸﺸﻲ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ از ﺑﻘﻴﻪ رزﻳﻨﻬﺎی ﻗﺎﻟﺒﮕﻴﺮی ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪﮔﻲ اﻧﺪک در زﻣﺎن ﭘﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺗﻨﺶ داﺧﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻛﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻴﺸﻮد.
 • ﻋﺎﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻋﺎﻟﻲ: رزﻳﻨﻬﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ: ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﭘﺨﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد.اﻛﺜﺮ رزﻳﻨﻬﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺎﻟﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎی ﺳﻮد و ﺣﻴﻂ ﻫﺎی اﺳﻴﺪی دارﻧﺪ.
 • ﻛﺎرﺑﺮد ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره: رزﻳﻨﻬﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﺮﻳﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻬﺎی اﻳﻦ دوره ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

۵- ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ

 • ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺴﺒﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﻳﻪ ﺑﺘﻮن ﻫﺎ
 • ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر و ﻟﺤﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻌﻤﻴﺮی ﻗﻄﻌﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻠﺰی ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ﻳﺎ اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﻫﺎ
 • در ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رزﻳﻨﻬﺎی ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮی و ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس ﻫﺎ
 • ﭘﻮﺷﺶ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻴﻮب ﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻲ ﻧﺮم، ﭘﻮﺷﺶ ﻗﻮﻃﻲ ﻫﺎ
 • ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ،ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻫﺎ،ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
 • در ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ(از ﭼﺴﺒﻴﺪن ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ در روی ﺳﻄﻮح ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻴﻜﻨﺪ.)[۲۰]

۶-ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ

ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻓﺮاوان رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ را ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ از ﻣﺎﻳﻊ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺨﺖ و ﺟﺎﻣﺪ ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺨﺖ(ﻳﺎ ﮔﺮﻣﺎﻧﺮم) ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎل ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ،ﺑﻌﻀﻲ از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﭘﺨﺖ ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺴﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارد ﺷﺎﺧﻪ رزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ،ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ رزﻳﻦ را ﻣﻴﺘﻮان در دﻣﺎی ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﺣﺎﺻﻠﻪ از واﻛﻨﺶ اﻧﺠﺎم داد و ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺮارت ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ رزﻳﻨﻬﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺳﺨﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ژﻻﺳﻴﻮن اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ.درﻣﺮﺣﻠﻪ اول واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ،و در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺼﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﻌﺎل واﻛﻨﺶ داده اﻧﺪ ﻫﻨﻮز اﻧﺪازه ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎی ﺷﺎﺧﻪ ای ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ای ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺷﺎﺧﻪ ای در ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻴﻴﺎﺑﻨﺪ، در واﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ژﻻﺳﻴﻮن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.ﭘﻴﺶ از ژﻻﺳﻴﻮن،ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻳﻚ ﺣﻼل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻮد،اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻧﻘﻄﻪ ژل ﺷﺪن ،ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮد.اﻣﺎ ﺣﻼل را ﺟﺬب ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮﺋﻞ ﺷﺪن ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ.در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﭘﺨﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻨﻮز در ﺣﻼل ﺣﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.ﺳﭙﺲ واﻛﻨﺶ ﭘﺨﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻴﺸﻮد و ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮد.

در ﻃﻲ واﻛﻨﺶ ﭘﺨﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ اوﻟﻴﻪ رزﻳﻦ و ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ در اﺗﻤﺎم واﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﺪ اﻻﺳﺘﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﻀﻲ ﺧﻮاص رزﻳﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ ﻫﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، دﻣﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻴﺸﻪ ای ( (tg در ﻃﻲ ﭘﺨﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺨﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻮد.دﻣﺎی ﭘﺨﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻻی ﻧﻘﻄﻪ دﻣﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻴﺸﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺮﻋﺖ واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ اﭘﻮﻛﺴﻲ و ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻓﻌﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺨﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﻴﺘﻴﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺸﻮد. در زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ T = TC − Tg ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ، ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در واﻛﻨﺶ ﭘﺨﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺠﻮﺷﻲ ﻫﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد.

– ﺷﺮوع واﻛﻨﺶ ﭘﺨﺖ

ﺣﻠﻘﻪ اﭘﻮﻛﺴﻲ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻫﻤﻮﭘﻠﻴﻤﺮ ﻳﺎ ﻫﺘﺮو ﭘﻠﻴﻤﺮ و ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﻳﻦ دو ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﮔﺮوه اﭘﻮﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دو روش زﻳﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ واﻛﻨﺶ ﻣﻴﺪﻫﺪ:آﻧﻴﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ.ﻫﺮ دو اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻫﺎ در رزﻳﻦ ﻫﺎی اﭘﻮﻛﺴﻲ اﻫﻤﻴﺖ دارد.

کفپوش اپوکسی

در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ آﻳﻮﻧﻴﻚ ﮔﺮوه اﭘﻮﻛﺴﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎز ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻫﻴﺪروژن ﻓﻌﺎل ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد(اﺗﻤﻬﺎی ﻫﻴﺪروژن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻠﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺳﺪﻳﻢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ) ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ را ﺑﻮﺟﻮد آورﻧﺪ.ﺑﺮای ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻫﺎی زﻳﺮ اراﺋﻪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ:

کفپوش اپوکسی

انواع کفپوش اپوکسی

انواع کفپوش اپوکسی:

کفپوش اپوکسی اپوماکس۳۰۰
epomax flooring

کفپوش اپوماکس (پوشش کف پوکسی)با دارا بودن استحکام و زیبایی بسیار بالاجهت بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی با ترافیک بالا که پارامترهای استحکام، زیبایی و بهداشت از اهمیت زیادی برخوردار است استفاده میگردد.این کفپوش در رنگهاو خط کشی های متنوع قابل اجراست.از ویژگی های این کفپوش میتوان به قابلیت شست و شوی آسان،عدم ایجاد گرد و غبار و عدم نفوذ روغن و آب به کفپوش، قابلیت ترمیم و تغییر رنگ آسان اشاره کرد.اجرای کفپوش اپوماکس بر روی کف مستحکم با استحکام و صافی سطح مناسب و پس از انجام ساب و رسیدن به سطح آماده برای اجرای کفپوش، در ۴ لایه شامل: پرایمراپوماکس، ماستیک اپوماکس،لایه میانی اپوماکس ، تاپ کت اپوماکس به ضخامت تقریبی ۳ میلیمتر انجام میپذیرد.

کفپوش اپوکسی اپوماکس ۲۰۰
polyurethane flooring

کفپوش اپوکسی اپوماکس ۲۰۰ با دارا بودن استحکام و زیبایی بالا جهت سالنهای تولید،انبارها و سالنهای با ترافیک بسیار بالا که پارامترهای استحکام، زیبایی و بهداشت از اهمیت زیادی برخوردار است استفاده میگردد.این کفپوش در رنگهاو خط کشی های متنوع قابل اجراست.از ویژگی های این کفپوش میتوان به قابلیت شست و شوی آسان،عدم ایجاد گرد و غبار و عدم نفوذ روغن و آب به کفپوش، قابلیت ترمیم و تغییر رنگ آسان اشاره کرد.اجرای کفپوش اپوماکس بر روی بتن مستحکم با استحکام و صافی سطح مناسب و پس از انجام ساب و رسیدن به سطح آماده برای اجرای کفپوش، در ۵ لایه شامل: پرایمر اپوکسی،گروت کاری اپوکسی، ماستیک اپوکسی ،لایه میانی اپوکسی ، تاپ کت اپوکسی انجام میپذیرد.
اپوماکس

کفپوش پلی اورتان صنعتی پلی فلکس
این کفپوش با دارا بودن استحکام و زیبایی بسیار بالا مناسب جهت پارکینگها و انبارها و سالنهای تولید با ترافیک بالا که در معرض ارتعاشات و تنشهای سطحی میباشند و پارامتر زیبایی و قابلیت شست و شو از اهمیت زیادی برخوردار باشد استفاده میگردد.
اجرای کفپوش پلی فلکس بر روی انواع کف با استحکام و صافی سطح مناسب و پس از انجام کفسازی و رسیدن به سطح آماده برای اجرای کفپوش،در۳ لایه شامل پرایمر ، ماستیک، و تاپ کت و با ضخامت تقریبی ۳ میلیمترانجام می پذیرد.
کفپوش پلی فلکس در رنگها و خط کشی های مختلف قابل اجراست و در مقابل نفوذ آب و روغن ۱۰۰% مقاوم میباشد.

کفپوش بتن ضد سایش رنگی
hard beton flooring

این کفپوش پایه سیمان با مقاومت بسیار بالا در مقابل سایش و نفوذ آب، همزمان با اجرای بتن کف به وسیله ماله پروانه و در چند مرحله اجرا می گردد.این پوشش در رنگهای قرمز ،آبی ،سبز و همرنگ بتن دارای ترکیبات سخت کننده به منظور مقاومت بیشتر به سایش با بهترین کیفیت و با رنگ شرکت بایر آلمان قابل ارائه می باشد.

کفپوش اپوکسی بتن ضد سایش

پرایمر اپوماکس
آستری پرایمر بر اساس رزین اپوکسی و هاردنر پلی آمین ساخته شده و بدلیل ویسکوزیته بسیار پایین قابلیت نفوذ در عمق بتون، سنگ را داراست و با چسبندگی بسیار بالا به سطوح بتنی، از یک طرف موجب افزایش چسبندگی کفپوش اپوکسی واز طرف دیگر مانع نفوذ رطوبت محیط به کفپوش شده واز پوسته کردن روکش جلوگیری می نماید. این پرایمر منعطف، در اثرتنش های مکانیکی و حرارتی وارد بر کفپوش دچار تغییراتی همچون ترک و پوسته شدن نمی گردد.

روکش اپوکسی اپوماکس
این کفپوش برپایه رزینهای اپوکسی و هاردنر پلی آمید ساخته شده، اتصال بسیار عالی به سطح بتن، فلز، سنگ،موزاییک و. .. دارد. این کفپوش به علت خاصیتهای مکانیکی و شیمیایی مناسب، برای تمامی کفهایی که در معرض مواد اسیدی و قلیایی و اکثر حلالها، گازوئیل، بنزین، آب، روغن و انواع نمک ها قرار دارند مورد مصرف قرار می گیرند.
با توجه به دارا بودن استحکام فشاری و سایشی بسیارخوب در مصارف مختلف از جمله صنایع پتروشیمی، پارکینگها، واحدهای تولید و مونتاژ، داروسازی، کارخانجات صنعتی، بیمارستانها و .. مورد استفاده قرار می گیرد.

کفپوش اپوکسی ضد اسید
این کفپوشها بر اساس رزین اپوکسی و هاردنر کاملا ضد اسید تولید میشود که چسبندگی بسیار بالایی به روی انواع سطوح دارد .این پوششها به علت داشتن خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار مناسب جهت سطوحی که در مقابل مواد شیمیایی اسیدی و باز و اکثر حلالها، گازوئیل، بنزین، آب، روغن ها و نمکها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند. و با دارا بودن مقاومت فشاری و سایشی بسیار مناسب در صنایع مختلف از جمله صنایع پترو شیمی، شیمیایی، غدایی ،دارویی و کارخانجات صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اجرای کفپوش اپوکسی:
با توجه به اهمیت درصد مخلوط کردن اجزا و تا ثیر آن بر کیفیت و استحکام نهایی کفپوش، دو جزء الف وب را با هم مخلوط میکنیم، به مدت زمان ۴-۶ دقیقه توسط همزن مناسب مخلوط مینماییم تا کاملا مخلوط گردد. مواد آماده شده را روی سطوح کار ریخته و توسط شانه بطور کاملا یکنواخت روی سطح لول می نماییم و حبابهای ریز ناشی از مخلوط کردن را با استفاده از ابزار ویبره یا هوا گیر خارج می کنیم. این عمل چند بار تا خروج کامل حبابها انجام می پذیرد.
پلی اورتان (polyurethane):
این پلیم ر که روز به روز استفاده ار آن گسترده تر میشود از واکنش پلی ال ها(polyol) و ایزو سیانات ها حاصل میگردند و اکنون استفاده گسترده ای در صنایع خودروسازی،کفپوشها،لوازم خانگی،صنایع هوا فضا و… دارد.این ماده اولین بار توسط یک شیمیدان آلمانی به نام اتبایر در سال ۱۹۳۷ کشف گردید.پلی اورتان یا pu نام عمومی این پلیمر بوده و طیف گسترده ای را از فومهای مورد مصرف در صنایع برودتی و حرارتی و فومهای عایق حرارتی تا پلیمرهای بسیار سختمورد مصرف در بعضی چکشهای صنعتی را شامل می گردد.جهت این پیوندهای یورتانی واکنشی افزایشی بین یک گروه ایزو سیانات که به شدت واکنش پذیر هستند در شرایط مناسب با یک ترکیب دارای هیدروژن فعال انجام میگردد این واکنش نیاز به افزایش دما نداشته و در دمای محیط صورت می گیرد و نهایتا ساختار پایداری را به وجود آورده که در بسیاری از لوازم زندگی ما استفاده میگردد.

کفپوش اپوکسی مایع

کفپوش اپوکسی مایع این کفپوش از نوع مایع و پلیمری بوده و از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است .

 • رزین های اپوکسی یا پلی پکساید epoxy resin

 • هاردنر یا سخت کننده epoxy hardner

 • مواد افزودنی epoxy addetive

پارامتر های زیادی از جمله دمای محیط ، دمای رزین ،نوع رزین ، نوع هاردنر و کیفت آن و .. در سرعت خشک شدن آن  اثر داشته و معمولا به طور متوسط جهت تردد نیاز به گذشت بیست و چهار ساعت از زمان اجرا می باشد  .

کفپوش اپوکسی مایع به علت دارا بودن مقاومت الکتریکی antistatic flooringو شیمیایی بالا و خصوصیات بسیار خوب مکانیکی گسترش فراوانی داشته و در صنایع چسب ، رنگهای ضد خوردگی با کیفیت ، صنایع الکترونیک ، صنایع هوا فضا و کامپوزیت کاربرد فراوان دارد .

 

IMAG0260-12

کفپوشهای اپوکسی  epoxy flooringشرکت فراپویش علاوه بر داشتن مقاومت مکانیکی مناسب در مقابل تنشهای مکانیکی و حرارتی به علت درصد مناسب رزین در ترکیب کفپوش از شفافیت و درخشندگی مناسبی برخوردار است.

کفپوش اپوکسی دکوراتیو-مواد کفپوش اپوکسی-رزین اپوکسی

epoxy flooring addetive -hospital epoxy flooring -antibactrial epoxy flooring