کفپوش ضد اسید

در بسیاری از صنایع که جهت شستشوی فلزات و زنگ زدایی قبل از پروسه آبکاری و همچنین در بسیاری از صنایع دیگر در پروسه های کاری آنها  و یا همچنین در  شستشو از اسید با درجات مختلفی از خلوص استفاده میشود که ریزش اسید بروی کف یکی از چالشهای این شرکتها بوده و در شرکتهایی که با اسید سولفوریک و یا دیگراسیدهای قوی کار مینمایند  این امر چالش بزرگی است یکی از راه حلهای مناسب اینکار پوشش کف با کفپوش های مایع ضد اسید میباشند در این روش کف معمولا با رزین ضد اسید و الیاف پوشیده شده و نهایتا بر روی آن تاپ کوتی از رزینی بسیار قوی در مقابل این اسیدها پوشیده میشود و جهت نتیجه بهینه و عمر طولانی کفپوش میبایستی نوع اسید و غلظت آن و دمای کاری اسید و مدت زمانی که اسید روی سطح میماند مشخص تا امکان طراحی و انتخاب روکشهای ضد اسید صورت گیرد .

ضد-اسید3
ضد-اسید3
ضداسید1
ضداسید2